Regulamin IV edycji

Regulamin IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” (dalej zwana Konferencją) odbędzie się w terminie 27-28 października 2021 r.
  1. Organizatorami Konferencji są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki
   i Administracji Publicznej (zwane dalej Organizatorem).
  1. Biuro Konferencji: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. I. J. Skorupki 22,  31-519 Kraków, tel. 12 423 76 05,  e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl, www.koncepcje.uek.krakow.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkami udziału w Konferencji są:
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji w terminie do 30 maja 2021 r. (pierwsza runda) lub 31 czerwca 2021 r. (druga runda) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Informacje organizacyjne/Zgłoszenie (http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/zgloszenie/).
  1. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie wskazanym przez Organizatora na konto bankowe wskazane przez Organizatora.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji, o którym mowa w §2. ust. 1b Regulaminu to:
  1. Czynny udział w konferencji: 550,00 zł brutto– opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, poczęstunek w trakcie konferencji oraz uroczystej kolacji, publikację referatu konferencyjnego (w wypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji), certyfikat uczestnictwa.       
  1. Czynny udział online w konferencji: 200,00 zł brutto – opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, publikacja referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji), certyfikat uczestnictwa w konferencji.
  1. Czynny udział w konferencji online bez publikacji tylko z wygłoszonym referatem: 100,00 zł brutto — opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa
 3. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

§ 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (decyduje data wpływu wraz z potwierdzeniem odbioru) przesłanej na adres Biura Konferencji.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 15 września 2021 r. Organizator zwróci Uczestnikowi  wpłaconą kwotę w 100 %.
 4.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 15 października 2021 r. włącznie Organizator zwróci wpłaconą kwotę w 50 %.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie po dniu 15 października 2021 r. koszty nie będą zwracane.

§ 4. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
  i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 2. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
  w miejscu odbywania się Konferencji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa uczelni przez Administratora: Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie (31- 519) przy ul. ks. I. J. Skorupki 22, na warunkach określonych w Klauzuli Informacyjnej z którą z którą Uczestnik Konferencji ma obowiązek się zapoznać, w celu zgłoszenia się do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”.
 4. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 5. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021 r.