Tematyka II edycji

Obszary tematyczne II edycji

1. Wartość publiczna a przedsiębiorstwa komunalne

Przedsiębiorstwa komunalne, oprócz świadczenia usług komunalnych, podejmują działania o charakterze edukacyjnym, pro-środowiskowym. Wpisuje się to w zagadnienie wartości publicznej, co stawia nowe wymagania dla zarządzających spółkami komunalnymi.

 2. Zarządzanie jakością usług

Jakość usług i związane z nimi zarządzanie jakością stanowi jeden z istotnych obszarów funkcjonowania. Z tego względu rozwiązania nawiązujące do TQM, normy ISO 9001 i innych projakościowych rozwiązań stanowią istotny element systemu zarządzania spółkami komunalnymi.

 3. Nowe zarządzanie publiczne a gospodarka komunalna

Urynkowienie usług, wdrażanie rozwiązań pochodzących od firm komercyjnych i tym podobne elementy są charakterystyczne dla koncepcji nowego zarządzania publicznego. Powstaje pytanie do jakiego stopnia myślenie o gospodarce komunalnej charakteryzuje podejście zbieżne z dezyderatami koncentracji na efektywności.

 4. Współpraca międzysektorowa i przestrzenna

Kooperacja z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym i innymi podmiotami gospodarczymi stawia przed zarządzającymi wyzwania związane z godzeniem różnych, niekiedy sprzecznych, interesów, zwłaszcza w przypadku współpracy przestrzennej. Do jakiego stopnia współpraca ta wpływa na sposób zarządzania spółką komunalną?

5. Uwarunkowania zewnętrzne

Otoczenie, w którym funkcjonują spółki komunalne, obejmuje – korzystając z typowej analizy strategicznej – różne wymiary (polityczny, ekonomiczny, prawny, itp.). Ich wpływ na działanie przedsiębiorstw jest różny, co skłania do podjęcia dyskusji o tych najistotniejszych, determinujących operacyjne i strategiczne zarządzanie.

6. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe

Świadczenie usług komunalnych na rzecz społeczeństwa jest usługą typu 24/7, czyli wykonywaną w sposób ciągły. Potencjalne przerwy w dostępie do usług komunalnych stanowią potencjalne źródło zaburzeń w funkcjonowaniu społeczeństwa lokalnego. Z tego powodu powstają rozwiązania o charakterze systemowym, jak zintegrowany system zarządzania infrastrukturą techniczną, wspomagany rozwiązaniami informatycznymi typu SCADA.

7. Normalizacja zarządzania spółkami komunalnymi

Spółki komunalne jak każde inne przedsiębiorstwa wymagają standaryzacji. W przypadku tych organizacji regulacja sektora komunalnego w Polsce narzuca określone procedury stosowania. Do jakiego stopnia wprowadzenie standaryzacji w tym zakresie jest przydatne dla efektywnego i skutecznego zarządzania spółkami komunalnymi?

8. Zrównoważony rozwój

Kwestie środowiskowe są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania spółek komunalnych z perspektywy społeczeństwa, co w istocie wymusza na tych organizacjach uwzględnianie w prowadzaniu działalności perspektywy zrównoważonego rozwoju (sustainability). Z jakimi problemy związanymi z balansowaniem wymagań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych muszą mierzyć się przedsiębiorstwa komunalne? W jakim stopniu zarządzanie miastem i uwzględnienie firm komunalnych w zintegrowanym podejściu do takiego zarządzania ma wpływ na funkcjonowanie tychże spółek?

9. Finansowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych

Każda organizacja wymaga zabezpieczenia finansowego, pozwalającego wykonywać swoją misję. W przypadku spółek komunalnych występuje specyficzna sytuacja, związana z kształtowaniem opłat i taryf na świadczenie usług komunalnych. Zagadnienie to jest istotne również z perspektywy działań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

10. Informatyczne wspomaganie zarządzania w spółkach komunalnych

Systemy informatyczne występują współcześnie praktycznie w każdym obszarze zarządzania organizacją. Koncepcje związane z ich wykorzystaniem dotyczą między innymi eksploracji danych (data mining), obiegu informacji, zarządzania treścią, ale także i wykorzystania elektronicznych mediów społecznościowych.