Program I edycji

Program do pobrania: PDF

13.10.2016, czwartek

10:30-10.45  Rozpoczęcie konferencji

Otwarcie konferencji prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wystąpienie prof. UEK dr hab. Bogusza Mikuły, Dziekana Wydziału Zarządzania

Wystąpienie prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura, Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

10:45-12.30 Sesja plenarna: wystąpienia zaproszonych gości

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki

prof. UMCS dr hab. Jan Chadam, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Zarządu spółki Polska LNG S.A.

Piotr Ziętara, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14:15 Sesja plenarna cd. – dyskusja

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

14.15-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-17.00 Sesje 1 i 2 (równoległe)

SESJA 1: Technologia informatyczna w sektorze publicznym
Prowadzący: prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Jędrzej Wasiak-Poniatowski

Ocena wykorzystania technologii informacyjnych w komunikacji gmin z klientem

Piotr Czyżyk

Cloud Computing w administracji publicznej, czyli przenoszenie tradycyjnych metod zarządczych do chmury obliczeniowej na przykładzie samooceny i doskonalenia według modelu CAF

 

SESJA 2: Marketing miast i wartość publiczna
Prowadzący: prof. UMCS dr hab. Jan Chadam
Ewa Glińska

Angażowanie interesariuszy w proces brandingu – teoria versus praktyka

Bogdan Gregor, Beata Gotwald

Komunikacja marketingowa w jednostkach samorządu terytorialnego – analiza komparatywna i perspektywy rozwoju

Magdalena Wisniewska

Wartość publiczna i zarządzanie wartością publiczną

 

 

17.00-17.20 Przerwa kawowa

17.20-19.00 Sesje 3 i 4

SESJA 3: Sieciowość w administracji
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Kożuch
Barbara Kożuch

Znaczenie relacji organizacyjnych w zarządzaniu publicznym

Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Tadeusz Krupa

Zarządzanie kryzysowe – wnioski z badań

Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska

Sieci w wymiarze sprawiedliwości – pożądany model przywództwa

SESJA 4:  Prawno-finansowe aspekty działania jst
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Konrad Raczkowski
Anna Świrska

Czynniki determinujące skuteczne zarzadzanie finansami samorządowymi

Maciej Turała

Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki terytorialne w obszarach funkcjonalnych

Arkadiusz Borowiec

Bariery rozwoju innowacyjnych zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych

19.15     Uroczysta kolacja, rozstrzygnięcie konkursu

14.10.2016, piątek

8.00-9.00 Śniadanie

9.00-14.00 Wycieczka  / czas wolny

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00 Sesje 5 i 6

SESJA 5: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący: prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
Izabela Różańska-Bińczyk

Innowacyjne zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego

Katarzyna Krot

Wpływ zaufania do lekarzy na przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów

Beata Buchelt, Joanna Jończyk

Kultura organizacyjna jako kluczowa determinanta możliwości implementacji rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach

 

SESJA 6: Paradygmaty zarządzania publicznego
Prowadzący: prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Konrad  Raczkowski

Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego w Polsce w ramach instytucjonalnej teorii rozwoju ekonomicznego

Witold Szumowski

Good Governance w zarządzaniu administracją samorządową

Dominika Bąk-Grabowska, Jan Lichtarski

Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach

17.00-17.20 Przerwa kawowa

17.20-19.00 Sesje 7 i 8

SESJA 7 – Instrumenty doskonalenia administracji
Prowadzący: prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki
Bogdan Nogalski,  Adam Klimek

Usprawnianie funkcjonowania administracji publicznej przy wykorzystaniu instrumentów analizy procesów

Stanisław Duchniewicz

Innowacyjne zarządzanie w sektorze publicznym państwa

Michał Żabiński

Systemy zarządzania jakością w jednostkach samorządu lokalnego

Piotr Lenik

Wykorzystanie instrumentarium TQM w szpitalu publicznym

 

SESJA 8 – Współpraca z otoczeniem i innowacyjność
Prowadzący: prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz
Wojciech Kowalik

Partycypacja w zarządzania organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury

Bartłomiej Biga

Zagrożenia wynikające z jednoczesnego wdrażania inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego

Anna Michna

Lokalne innowacje społeczne wspierające przedsiębiorczość

Józef Szabłowski

Innowacje w szkolnictwie wyższym jako wyzwanie modernizacyjne sektora

 

 

19.20     Kolacja / grill / dyskoteka

15.10.2016, Sobota

8.00-9.30 Śniadanie

9.30-12.00 Sesja 9

SESJA 9 – Restrukturyzacja i dysfunkcje w zarządzaniu publicznym
Prowadzący: dr Witold Szumowski
Jarosław Karpacz, Aleksandra Pisarska

Restrukturyzacja jako metoda odnowy strategicznej w sektorze publicznym Kluczowe obszary objęte zmianami w szkołach wyższych

Tomasz Geodecki

Polityka gospodarcza z perspektywy ekonomii neoklasycznej i ewolucyjnej

Marek Ćwiklicki, Anna Pawlina

Dysfunkcje w motywowaniu pracowników JST

12.00     Zakończenie konferencji

13.00     Przerwa obiadowa