Relacja z I edycji

Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pt. „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”, Dobczyce, 13-15 października 2016

konf-dobczyce-5

W dniach 13-15 października 2016 r. w Dobczycach odbyło się wyjątkowe wydarzenie: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”. Hasłem przewodnim tej edycji były „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”.

O wyjątkowości tej konferencji świadczą dwa główne powody. Pierwszym z nich jest skład organizatorów. Stanowili go przedstawiciele trzech katedr, dwóch z Wydziału Zarządzania: Katedry Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Zachowań Organizatorskich oraz jednej z Wydziału GAP: Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Przedsięwzięcie miało charakter międzywydziałowy, łączący zainteresowania badawcze realizowane w dwóch jednostkach Uniwersytetu Ekonomicznego.

Drugim powodem oryginalności konferencji była podjęta tematyka. Podstawowym zagadnieniem, wokół którego toczyły się debaty były koncepcje zarządzania publicznego. Na krajowej mapie konferencji i seminariów nie było do tej pory wydarzenia wprost dedykowanego tej kwestii. O zapotrzebowaniu na konferencję o takiej tematyce świadczy liczba uczestników: w wydarzeniu wzięło udział łącznie 70 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe (głównie wydziały zarządzania uniwersytetów ekonomicznych i politechnik) z różnych miast Polski (m.in. Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Siedlce, Warszawa, Wrocław). Swoją reprezentację miały także organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.

Główną, merytoryczną osią Konferencji były problemy występujące w organizacjach publicznych.  Organizatorzy postawili sobie za cel prezentację najnowszych trendów, koncepcji, modelów opisujących i wyjaśniających różne aspekty tego zagadnienia. Założono, że proponowana tematyka oraz sposób jej prezentacji przyczyni się do rozwoju praktycznego wymiaru zarządzania publicznego i wzbogaci wiedzę uczestników o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji sektora publicznego. Ważnym elementem merytorycznym były sesje panelowe, na których zostały zaprezentowane aspekty metodologiczne omawianych zagadnień. Analizując wystąpienia na sesjach plenarnych i tematycznych można stwierdzić, iż cel ten został osiągnięty.

Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, zamierzeniem organizatorów było, aby ta konferencja stała się forum wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zajmującymi się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem publicznym. Zamierzeniem było powiązanie nauki z praktyką pozwalające na wykorzystanie potencjalnych możliwości w kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji działających w sferze publicznej.

Organizatorzy określili następujące główne bloki tematyczne:

 1. Paradygmaty zarządzania publicznego.
 2. Instrumenty zarządzania publicznego.
 3. Obszary rozwoju organizacji publicznych.
 4. Procesy, struktury i systemy zarządzania organizacji publicznych.
 5. Przywództwo w organizacjach publicznych.
 6. Przedsiębiorczość publiczna.
 7. Sprawność funkcjonowania organizacji publicznych.
 8. Innowacje w sektorze publicznym.
 9. Technologia informatyczna w sektorze publicznym.
 10. Relacje z interesariuszami.
 11. Współpraca międzysektorowa.
 12. Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna.

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK, wystąpili prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, Dziekan Wydziału Zarządzania i prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej.

I edycja konferencji -- sesja inaugurująca
Od lewej: prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK, prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, Dziekan Wydziału Zarządzania; prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej; prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.Fot. Aneta Żurek

Na otwierającej obrady sesji plenarnej wystąpiło czterech prelegentów. Jako pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK). Tematem jego wystąpienia było Miasto-Idea, co nawiązywało do głoszonej  przez Pana Profesora szerszej koncepcji ekonomii wartości, której dedykowano pierwszy Międzynarodowy Kongres Open Eyes Economy Summit, który odbył się w Krakowie w listopadzie 2016 r. Następnym prelegentem był prof. dr hab. Tadeusz Markowski z UŁ prezentujący zagadnienia rozwoju funkcjonalnego i planowania zintegrowanego. Pan Profesor dowodził, że jako kraj, bez zintegrowania procedur planistycznych i decyzyjnych z procesami gospodarczymi i społecznymi, nie osiągniemy poprawy ładu przestrzennego. Trzecim prelegentem był prof. UMCS dr hab. Jan Chadam, Prezes Zarządu spółki Polska LNG S.A, który w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienie kapitału intelektualnego w kontekście wartości przedsiębiorstwa. Prof. Chadam argumentował, że brak umiejętności budowania, a w szczególności wykorzystywania kapitału intelektualnego oraz niski poziom zaufania będzie podstawowym ograniczeniem wychodzenia z pułapki średniego dochodu. Ostatnie wystąpienie w sesji plenarnej dotyczyło praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym w obliczu zmieniających się przepisów prawnych. Pan Piotr Ziętara, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, w swojej prezentacji zademonstrował jak złożonym zagadnieniem jest opracowanie budżetu i kalkulacja cen usług w zależności od zmian czynników zewnętrznych.

Po sesji plenarnej odbywały się sesje tematyczne. Każdy z uczestników konferencji otrzymał możliwość wystąpienia, dlatego obrady podzielono na równoległe moderowane sesje, w trakcie których prezentowano i omawiano założenia referatów.

Uczestnicy I Konferencji
Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”
fot. Aneta Żurek

Oprócz części merytorycznej zapewniono też tzw. „część rekreacyjną”, którą stanowiło zwiedzanie zapory na Jeziorze Dobczyckim, rejs statkiem po tym akwenie i zwiedzanie Zakładu Uzdatniania Wody Raba. Można było przekonać się jak w praktyce realizowane są niektóre z idei przedstawianych podczas konferencji.

Warto też wspomnieć o warsztatach metodologicznych pt. „Jakość danych i jakość badań w zarządzaniu publicznym” zorganizowanych w dniu poprzedzającym konferencję. Podczas warsztatów prowadzonych przez dr Annę Pawlinę i moderowanych przez prof. UEK dr hab. Marka Ćwiklickiego poruszono fundamentalną kwestię jaką jest jakość danych rozpatrywane z punktu widzenia planowania badań. Prowadzący oraz uczestnicy warsztatów próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: jak spełnić klasyczne kryteria empirycznych nauk społecznych, tj. rzetelność, trafność i obiektywizm w badaniach nad zarządzaniem publicznym? Jest to istotne zwłaszcza w kontekście stwierdzenia, że praktycy, szacując jakość wyników i procedur badawczych, przyjmują inne standardy i kryteria niż badacze; oraz jak zapewniać jakość badań jakościowych, które w naukach o zarządzaniu wykazują zmienny i emergentny charakter?

Jednym z istotnych punktów konferencji był także konkurs na najlepszy referat naukowy (original paper) oparty na wynikach badań empirycznych i przeglądowy (review paper). W pierwszej kategorii najwięcej głosów Kapituły Konkursu uzyskał tekst opracowany przez mgr Wojciecha Kowalika (AGH, Kraków) pt. „Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury”. W drugiej kategorii nagrodę otrzymał duet autorski dr inż. Dominika Bąk-Grabowska i prof. dr hab. Jan Lichtarski (UE we Wrocławiu) za tekst pt. „Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach”. Nagrody ufundowane przez Księgarnię ABI-IPS i Polskie Wydawnictwo Naukowe zostały wręczone podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia konferencji.

Wszystkie referaty zgłoszone na konferencję poddane zostały podwójnej ślepej recenzji. Na bazie przygotowanych referatów konferencyjnych opracowano artykuły lub rozdziały w monografii. Wybrane teksty ukażą się w „Zarządzaniu Publicznym” nr 2/2017, w „Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Ekonomicznym w Krakowie” nr 12/2016 (w druku) oraz w monografii pt. „Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego” pod redakcją Marka Ćwiklickiego, Marka Jabłońskiego i Stanisława Mazura. Książka jest dostępna w wersji elektronicznej za darmo na stronie internetowej konferencji: koncepcje.uek.krakow.pl jak również na stronie Fundacji GAP.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Opracował:
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw. UEK
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie