Relacja z II edycji

Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pt. „Zarządzanie spółkami komunalnymi”, Kraków, 26-27 października 2017

 pm_0007

W dniach 26-27 października 2017 r. miała miejsce II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” zatytułowana „Zarządzanie spółkami komunalnymi”. Organizatorami wydarzenia były dwie jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Katedry Administracji Publicznej Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Katedra Zarządzania Procesowego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, a także Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Całość wydarzenia odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnikami konferencji, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego pochodzących między innymi z: Białegostoku, Częstochowy, Krakowa, Katowic, Lublina, Łodzi, byli także reprezentanci przedsiębiorstw komunalnych z Polski południowo-wschodniej. Łącznie udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” wzięło ok. 50 osób.

Organizatorzy określili następujące główne bloki tematyczne:

  1. Wartość publiczna a przedsiębiorstwa komunalne.
  2. Zarządzanie jakością usług.
  3. Nowe zarządzanie publiczne a gospodarka komunalna.
  4. Współpraca międzysektorowa i przestrzenna.
  5. Uwarunkowania zewnętrzne.
  6. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe.
  7. Normalizacja zarządzania spółkami komunalnymi.
  8. Zrównoważony rozwój.
  9. Finansowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych.
  10. Informatyczne wspomaganie zarządzania w spółkach komunalnych.

Wokół tych zagadnień prelegenci przygotowali swoje referaty. Na podstawie zgłoszonych rozszerzonych streszczeń przygotowano Księgę Abstraktów dostępną w wersji elektronicznej na stronie internetowej konferencji: koncepcje.uek.krakow.pl. Łącznie do publikacji zakwalifikowano 13 tekstów.

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK, a następnie przemawiali prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem i prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej.

ii_edycja_
Od lewej: prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK, prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Ryszard Langer, Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., dr Tadeusz Żaba, dyrektor ZTPO ds. rozruchu, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie
Fot.Piotr Malec

W otwierającej obrady sesji wystąpiło czterech prelegentów. W pierwszej kolejności prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka i dr Sabina Ostrowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawiły znaczenie roli analizy interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem komunalnym. Następnie prelekcję pt. „Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w grupie kapitałowej. Studium przypadku modelu zarządzania Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A.” wygłosił p. Ryszard Langer, Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. Kolejne wystąpienie, ukazujące praktyczne zagadnienia funkcjonowania spółek komunalnych, poświęcono wyzwaniom sektora usług wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Prelegent, p. Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, omówił najważniejsze zmiany o charakterze regulacyjnym związane ze świadczeniem usług dostarczania wody w naszym kraju. Ostatnią prezentację w tej sesji wygłosiła Pani prof. dr hab. Józefa Famielec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która przedstawiła problematykę funkcjonowania spółek komunalnych jako wykonawców zadań zagospodarowania odpadów komunalnych. W dyskusji, która odbyła się zaraz po wystąpieniach, podnoszono kwestię specyfiki przedsiębiorstw komunalnych, stanowiących przykład hybrydowych organizacji, tj. takich, od których oczekuje się działania zgodnie z tradycyjnymi modelami biznesowymi, lecz jednocześnie realizującymi funkcje społeczne.

Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, jednego z największych tego rodzaju przedsiębiorstw w Europie i jednocześnie pierwszej ekospalarni w Polsce posiadającej tzw. zielone certyfikaty.

ii_edycja_przemowienie_prof_mcwiklickiego2
Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”
fot. Piotr Malec

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, podczas uroczystej kolacji, wręczono dyplomy za najlepszy referat naukowy. Nagrodę główną uzyskali ex aequo: duet autorski prof. dr hab. Bogdan Gregor i dr Beata Gotwald-Feja z Uniwersytetu Łódzkiego za referat pt. „Działalność marketingowa spółek komunalnych – stan obecny i perspektywy rozwoju” oraz dr Tomasz Madras z Politechniki Białostockiej za opracowanie pt. „Finansowanie miejskiego transportu publicznego w świetle koncepcji wartości publicznej”.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż w przyszłym roku planowana jest kolejna, III już edycja tego wydarzenia. Temat przewodni powinniśmy poznać już na początku przyszłego roku kalendarzowego. Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej konferencji dostępnej pod adresem koncepcje.uek.krakow.pl.

Opracował:
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw. UEK
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Galeria zdjęć