Relacja z III edycji konferencji

Każdy kryzys, ten wynikający z załamania gospodarczego, społecznego, politycznego, ekologicznego, czy, jak mamy obecnie do czynienia, mający swoje źródło w globalnej pandemii pełni również motywacyjną rolę dla oddolnych inicjatyw społecznych. Ludzie jednoczą się, w celu rozwiązywania wspólnie dostrzeżony i zdefiniowanych problemów. Kryzys może więc się stać czynnikiem napędzającym rozwój przedsiębiorczości społecznej. W naturalny sposób niesie też dla niej ograniczenia związane z możliwością działalności gospodarczej i obywatelskiej. Zwrócenie uwagi na jego obustronne oddziaływanie było myślą przewodnią III edycji Konferencji z cyklu Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego. 

24 i 25 listopada 2020 r. Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi UEK przy współpracy z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE w Katowicach oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej zorganizowała kolejną, trzecią, edycję konferencji, podczas której mieli okazję spotkać się specjaliści w obszarze zarządzania publicznego. Tegoroczna tematyka poświęcona była przedsiębiorczości biznesowej, publicznej i akademickiej, a w szczególności jej wymiarom, możliwościom i barierom rozwoju w dobie kryzysu. Podczas dwóch dni konferencji, przeprowadzonej w formule online można było wysłuchać 18 wystąpień rozwijających wiedzę uczestników o przedsiębiorczości społecznej, publicznej i akademickiej sensu stricte, jak również o praktyce badań nad przedsiębiorczością społeczną oraz w szerszym kontekście wyzwaniom związanym z zarządzaniem w sektorze publicznym.

Otwierając Konferencję Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, podkreślił metodologiczny wymiar wiedzy, którą zawierały wystąpienia obu dni. Organizatorzy Konferencji starali się zadbać o możliwość łączenia akademickiego doświadczenia badawczego z praktyką instytucji zajmujących się wsparciem ekonomii społecznej w Polsce. Podczas otwarcia mowy powitalne wygłosili także Prorektor ds. Nauki UEK prof. dr hab. Paweł Lula oraz Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki.

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne konferencja odbyła się w formule online. Wzięło w niej udział ok. 50 uczestników, którzy wysłuchali 18 wystąpień przygotowanych przez 30 prelegentów reprezentujących m.in. takie uczelnie jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Śląski, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Pierwsza sesja poświęcona była badaniom i praktyce w przedsiębiorczości społecznej, publicznej i akademickiej i składała się z referatów podkreślających praktycznych wymiar codziennej pracy badawczej nad ekonomią społeczną. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie, otwierające, które należało do Pana Tomasza Sekuły, reprezentującego patrona Konferencji  Urząd Statystyczny w Krakowie. Przybliżył On uczestnikom proces i specyfikę badań przedsiębiorczości społecznej w Polsce, uwzględniając w referacie przygotowanym z Panią Dyrektor Agnieszką Szlubowską doświadczenie badawcze Urzędu Statystycznego. Przedsiębiorczość społeczna została szerzej omówiona podczas sesji drugiej, a przedsiębiorczość akademicka i publiczna następnego dnia Konferencji w dedykowanej sesji trzeciej. Ostatnim obszarem tematycznym były wątki związane z zarządzaniem w sektorze publicznym.

IV edycję Konferencji organizatorzy zapowiadają w roku 2021 poświęconą zarządzaniu opartym na dowodach. Wyniki badań, tezy wystąpień i rezultaty analizy przedsiębiorczości społecznej, publicznej i akademickiej zostały opublikowane w monografii pt. „Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej” pod red. prof. dr hab. Marka Ćwiklickiego, prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronka, dr Agnieszki Pacut i prof. PŚ dr hab.  Katarzyny Sienkiewicz-Małyjurek. Lekturę polecamy każdemu, komu nie udało się dołączyć do obrad konferencyjnych, zapewniając, że autorzy z przyjemnością podejmą dyskusję na poruszane tematy.

Konferencja ma charakter cykliczny, a kolejna jej edycja planowana jest w 2021 roku i będzie poświęcona zarządzaniu opartym na dowodach. Patronat nad Konferencją objął Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, Ogólnopolska Sieć Naukowa „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna” oraz Polska Sieć Zarządzania Publicznego.

mgr Anna Mirzyńska, prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi