Rozdział 1

Stanisław Gasik

GŁÓWNE KIERUNKI REFORM POLSKIEGO PAŃSTWA
(THE MAIN DIRECTIONS OF REFORMS OF THE POLISH STATE)

PDF

Słowa kluczowe
państwo, administracja publiczna, reformy, back-office

Keywords
Government, Public Administration, Reforms, Back-office

Streszczenie

Mechanizmy funkcjonowania polskiej administracji, w szczególności centralnej, jej instytucje i procesy tzw. back-office państwa, nie były istotnie modernizowane od wielu lat. W porównaniu z rozwiązaniami z innych krajów, należy je uznać za przestarzałe i nieefektywne. Rozdział przedstawia koncepcję reformy tych mechanizmów. W początkowej części skrótowo charakteryzowane są główne opracowania, poświęcone usprawnianiu funkcjonowania polskiego państwa. Następnie przedstawione są wyniki przeglądu i analizy rozwiązań stosowanych w najbardziej rozwiniętych krajach. W Polsce w szczególności należy zasadniczo usprawnić zarządzanie strategiczne. Należy wprowadzić skuteczne procesy zarządzania programami i projektami. Trzeba wprowadzić zarządzanie efektywnością i zarządzanie innowacyjnością. Prawo zamówień publicznych powinno być zastąpione prawem zakupów publicznych. Polską administrację publiczną należy gruntownie zreformować, aby była w stanie sprostać stojącym przed nią wyzwaniom.

Abstract

The mechanism of functioning of Polish administration, in particular the central government, its institutions and processes of so-called government’s back-office, have not been significantly modernized for many years. Compared with solutions from other countries, they are outdated and inefficient. The article presents the ideas of reforms of these mechanisms. In the initial part, the major studies devoted to improving the functioning of the Polish state are briefly characterized. Then the results of the review and analysis of the solutions applied in the most developed countries are presented. In Poland, in particular, the strategic management should be substantially improved. The effective processes of project and program management should be implemented. The performance management and innovation management must be introduced. The public procurement law should be fully replaced by the public procurement law. Polish public administration should be thoroughly reformed to be able to meet the challenges it faces.

Literatura/References

 1. Anderson J.E. (1975). Public policy-making. Praeger: New York, Washington.
 2. Anderson J.E. (2003). Public policymaking: An introduction. Houghton Mifflin Company: Boston.
 3. Barker K. (2004). Barker Review of Housing Supply. London, UK: HM Treasury.
 4. Boni M. (red.) (2009). Polska 2030 Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 5. Borins S. (2001). Public Management Innovation. Toward a Global Perspective. The American Review of Public Administration, 31 (1): 5-21.
 6. Byatt I. (red.) (2002). Towards a National Strategy for Local Government Procurement. The Joint Response of the Government and the Local Government Association to the Local Government Procurement Taskforce Report Delivering Better Services for Citizens. London, UK: Office of the Deputy Prime Minister.
 7. Cicmil S., Dordevic Z., Zivanovic S. (2009). Understanding the Adoption of Project Management in Serbian organizations: Insights from an Exploratory Study. Project Management Journal, 40 (1): 88-98.
 8. Cochran C.L., Malone E.F. (1995). Public policy: perspectives and choices. McGraw-Hill: New York.
 9. Devaux S.A. (2014). Managing Projects as Investments: Earned Value to Business Value. Boca Raton, USA: CRC Press.
 10. DIR Texas (2016). Project Delivery Framework. Austin, Texas, USA: Department of Information Resources.
 11. DoD (1967). Cost/Schedule Control Systems Criteria (C/SCSC), DoDI 7000.2, Washington, USA: Department of Defense.
 12. Fleming Q., Koppelman J. (2005). Earned Value Project Management (Third ed.). Newtown Square, USA: Project Management Institute.
 13. Gasik S. (2014). Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju? Gazeta Finansowa 8/2014.
 14. Gasik S. (2015). Zamówienia skazane – sukces czy porażka. Rzeczpospolita, 121 (10150).
 15. Gasik S. (2015b). Po poślizgu terminalu LNG. Rzeczpospolita. 62 (10091).
 16. Gasik S. (2016). A Conceptual Model of National Public Projects Implementation Systems. (w:) Ż. Ilmete (red.): Project Management Development – Practice and Perspectives. Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, 82-93, Riga, Latvia: University of Latvia.
 17. Gasik S., Andreasik T., Guzik M., Madura S., Szubiela T. (2014). Raport Projekty Publiczne w Polsce. Stan aktualny, analiza, propozycje. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
 18. Gilmour J.B. (2007). Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. OECD Journal on Budgeting, 7(1): 1-40.
 19. Government of Canada (1985). Access to Information Act. Ottawa, Canada: Canada Government.
 20. Government of Canada (2007). Policy on the Management of Projects. Ottawa, Canada: Canada Government.
 21. GSA (2016). Government Challenges, Your Solutions, Pobrane z: www.challenge.gov.
 22. GSA, DOD, NASA (2005). Federal Acquisition Regulation. Washington, DC, USA: General Services Administration, Department of Defense, and National Aeronautics and Space Administration.
 23. Hausner J. (red.) (2015). Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 24. HM Treasury (2003). The Green Book. London: TSO.
 25. IPA (2016). Infrastructure and Projects Authority. Pobrane z: www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority.
 26. IPAC (2016). IPAC Award for Innovative Management 2016. Institute of Public Administration of Canada. Pobrane z: www.ipac.ca/im-home.
 27. Jenkins W.I. (1978). Policy Analysis: A Political and Organisational Perspective. Martin Robertson & Co Ltd.
 28. Kaselis M. (2013). Development of performance management reforms in Lithuanian public sector, Baltic Journal of Law & Politics, 6 (2): 50-74.
 29. Kilpatrick D.G. (2000). Definitions of Public Policy and the Law. https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/policy/definition.shtml. Dostęp sierpień 2016.
 30. Lane J-E. (2000). The Public Sector. 3rd Edition. Sage: London.
 31. Latham M. (1994). Constructing the Team. Londyn: HMSO.
 32. Lipsky M. (1969). Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy. IRP Discussion Paper No. 48-69. Madison: University of Wisconsin.
 33. Markowski R. (2015). Deliberatywne państwo. (w:) J. Żakowski (red.): Reforma Kulturowa 2020 – 2030 – 2040. Sukces wymaga zmian. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
 34. McConnell A. (2010). Policy Success, Policy Failure and Grey Areas In-Between. Journal of International Public Policy, 30 (3): 345-362
 35. MPFU (2016). Major Projects Facilitation Unit. Pobrane z: http://majorprojectfacilitation.gov.au.
 36. MPMO (2016). Major Projects Management Office. Pobrane z: http://mpmo.gc.ca/home.
 37. Nakrosis V. (2008). Reforming Performance Management in Lithuania: Towards Results-based Government. (w:) B.G. Peters (red.): Mixes, Matches, and Mistakes. New Public Management in Russia and the Former Soviet Republics, s. 53-115. Budapest: Open Society Institute.
 38. Nakrošis V., Rauleckas R., Snapstiene R., Ligita Šarkutė L. (2016). The impact of public administration reforms in Lithuania: systemic managerial changes and persisting organizational differences. (w:) G. Hammerschmid, S. Van de Walle, R. Andrews, P. Bezes: Reforms in Europe: The View from the Top. Edward Elgar Publishing: Cheltelham, UK.
 39. NPIU (2016). National Projects Implementation Unit, Ministry of Human Resource Development, for implementation of World Bank Assisted Projects, www.npiu.nic.in/index.htm.
 40. OGC (2003). The integrated project team. Teamworking and partnering. Londyn: HMSO.
 41. OGC (2007). The OGC Gateway™ Process. A manager’s checklist. Londyn: HMSO.
 42. OMB (2007). PARTWeb Users Manual. Washington, USA: Office of Management and Budget. Office of Performance and Personnel Management.
 43. OMB (2016). Office of Management and Budget. Pobrane z: www.whitehouse.gov/omb.
 44. OMB (2016a). Max.gov Homepage. Pobrane z: www.max.gov.
 45. Oxford (2016). Megaproject Management Teaching. Oxford Said Business School. Pobrane z: www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/megaproject-management/megaproject-management-teaching.
 46. Patton C., Sawicki D., Clark J. (2015). Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 3rd Edition. London: Routlege.
 47. PMD (2012). RFD Results-Framework Documents (2012-2013). Performance Management Division, Cabinet Secretariat, Government of India 2012.
 48. Ripley R.B., Franklin G.A. (1982). Bureaucracy and Policy Implementation. Homewood: Dorsey Press.
 49. Rokita J. (2015). Plan budowy państwa. 20 idei na rzecz poprawy jakości rządzenia. Raport 3/2015. Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
 50. Rose R. (1984). Understanding big government. London: Sage Publications.
 51. SEI (2006). CMMISM for Development, Version 1.2. CMU/SEI-2006-TR-008 ESC-TR-2006-008. Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
 52. US Congress (1993) Government Performance and Result Act. Washington, USA: US Congress.
 53. US Congress (2000). The Freedom of Information Act 2000. Washington, USA: US Congress.
 54. US Congress (2010). GPRA Modernization Act of 2010 (GPRA MA). Washington, USA: US Congress.
 55. US Congress (2015). Program Management Improvement and Accountability Act of 2015. Washington, USA: US Congress.
 56. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658)
 57. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76 poz. 344).
 58. White House (2015). A Strategy For American Innovation. Washington, USA: National Economic Council and Office of Science and Technology Policy.
 59. Yeung J.F.Y., Chan A.P.C., Daniel W.M., Chan D.W.M. (2012). Defining relational contracting from the Wittgenstein family-resemblance philosophy. International Journal of Project Management, 30: 225-239.
 60. Żakowski J. (red.) (2015). Reforma Kulturowa 2020 – 2030 – 2040. Sukces wymaga zmian. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.

Sugerowane cytowanie/Suggested citation
Gasik, S. (2016), Główne kierunki reform polskiego państwa, W: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 17-38). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.