Rozdział 10

Piotr Lenik

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA FILOZOFII TQM W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI
(POSSIBILITIES OF USING TQM PHILOSOPHY IN MANAGING PUBLIC HEALTH ENTITIES)

PDF

Słowa kluczowe
zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie szpitalem, Total Quality Management, zarządzanie zmianą

Keywords
human capital management, Total Quality Management, change management, hospital management

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wybrane zastosowania wywodzące się z Total Quality Management, możliwe do zaimplementowania w szpitalach publicznych. Artykuł oparto na rozwiązaniach wdrożonych w praktyce w jednym konkretnym podmiocie, dlatego tekst wsparto syntetycznym studium przypadku – poprzez ukazanie wybranych rozwiązań stymulujących przeprowadzanie zmian i doskonalenie zarządzania jakością.

Abstract

In the paper were described chosen solutions coming from Total Quality Management, possible to implementation at the public hospitals. The paper was based on the solutions used in practice in one specific entity, therefore the text was backed up by the synthetic case study – the portraying chosen solutions stimulating implementation the changes and improving the quality management.
Literatura/References

 1. Bugdol M. (2011). Zarządzanie jakością w placówkach służby zdrowia, (w:) J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy (red.). Innowacje organizacyjnie w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Ćwiklicki M., Obora H. (2011). Wprowadzenie do metod TQM, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Dobska M., Rogoziński K. (2012). Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa.
 4. Hallsten U., Klefsjö B. (2000). TQM as a management system consisting of values. Techniques and tools, “The TQM Magazin” 4.
 5. Hamrol A., Mantura W. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 6. Hamrol A. (2005). Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 7. Hartman J., Zalewski Z. (red.) (2013). Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Kanownik G. (2014). Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 4(34).
 9. Lenik P. (2011). TQM. Instrumentarium doskonalenia jakości, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, 53.
 10. Lenik P. (2013). Adaptacja koncepcji zarządzania przez cele w podmiocie służby zdrowia. (w:) N. Iwaszczuk, Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 11. Lenik P. (2015). Efekty zastosowania karty kontrolnej jako narzędzia zarządzania strategicznego przy realizacji kontraktu w szpitalu publicznym – studium przypadku, „Studia Ekonomiczne” UE w Katowicach, 229.
 12. Myszewski J.M. (2009). Po prostu jakość, WAiP, Warszawa.
 13. Sęp J., Pacana A. (2001). Metody i narzędzia zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 14. Staszewski R., Kautsch M. (2015). Jakość i zarządzanie jakością, (w:) M. Kautsch (red.). Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wilters Kluwer, Warszawa.
 15. Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.) (2011). Innowacje organizacyjnie w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Stępniewski J. (2009). Organizacja i zarządzanie szpitalami – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 17. Wolniak B., Skotnicka B. (2008). Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Sugerowane cytowanie/Suggested citation

Lenik, P. (2016). Możliwości wykorzystywania filozofii TQM w zarządzaniu publicznymi podmiotami leczniczymi. W: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 141-148). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.