Rozdział 25 (2016)

Katarzyna Szczepańska

ZWIĄZKI CAF Z KONCEPCJAMI ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(RELATIONS BETWEEN CAF AND CONCEPTS OF MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION)

PDF

Słowa kluczowe
administracja publiczna, zasady zarządzania, koncepcje zarządzania, CAF

Keywords

public administration, principles of management, management concepts, CAF.

Streszczenie

Rozdział przedstawia rozważania dotyczące koncepcji zarządzania w administracji publicznej oraz związków CAF z ich wyznacznikami. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o spójność CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej. W osiągnięciu celu wykorzystano analizę piśmiennictwa oraz analizę konstrukcji logicznej. Wykazano różnice między: wybranymi koncepcjami zarządzania w administracji publicznej. Omówiono zasady TQM oraz ich związki z zasadami doskonałości w administracji publicznej. Oceniono zgodność zasad doskonałości z wyznacznikami koncepcji zarządzania w administracji publicznej oraz z kryteriami CAF. Z przeprowadzonej analizy wynikają wnioski: pierwszy – związki CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej można potwierdzić tylko częściowo oraz drugi – CAF nie jest narzędziem oceny realizacji koncepcji TQM w organizacjach publicznych.

Abstract

The paper presents the discussion of the concepts of management in public administration and the CAF relationship with their determinants. The aim of article is to answer the question about the CAF coherence with the concepts of management in public administration. In achieving this objective were used analysis of the literature and a logical analysis. It has been shown differences between selected concepts of management in public administration. Have also been discussed the principles of TQM and their relationships with principles of excellence in public administration. In addition, was examined the compatibility excellence principles with determinants of the concepts of management in public administration and with CAF’s criteria. The analysis shows that CAF relations with the concepts of management in public administration can be confirmed only in part, and CAF is not a tool for assessing the implementation of TQM in public organizations.

Literatura/References

 1. Bryson J.M., Crosby B.C., Bloomberg L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 4, s. 446 456.
 2. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2000). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: WN PWN.
 3. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę (2012), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 4. Jakubiak M. (2015). Geneza współczesnych koncepcji w administracji publicznej. (w:) A. Gołębiowska (red.). Administracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, s. 115-126.
 5. Pszczołowski T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarządzania. Wrocław: Ossolineum.
 6. Raczkowski K. (2015). Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 7. Robbins S.P., Judge T.A. (2012). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
 8. Robinson M. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service. Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. Singapore: Global Centre for Public Service Excellence, s. 1-20.
 9. Szczepańska K. (2009). Aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Nr 573, Uniwersytet Szczeciński, s. 607.
 10. Szczepańska K. (2011). Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Szczepańska K. (2012). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: OWPW.
 12. Szczepańska K. (2015). Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody, techniki, narzędzia. Warszawa: OWPW.
 13. Witesman E., Walters L. (2014), Public Service Values: A New Approach To The Study Of Motivation In The Public Sphere, Public Administration Vol. 92, No. 2, 2014, s. 375-405.
 14. Monitor Polski z dnia 7 marca 2013, poz. 136.
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks podstępowania administracyjnego (Dz.U. nr 30, poz. 168 z późn. zm).
 16. PN-EN ISO 9000:2015-10, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016, s. 22.
 17. Quality of Public Administration A Toolbox for Practitioners, European Commission, Luxembourg (2015), s. 21-23.
 18. www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life. Pobrane: 10.02.2016.
 19. www.ombudsman.europa.eu, Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, Pobrane: 10.10.2016.
 20. www.efqm.org/efqm-model/model-criteria. Pobranie: 10.02.2016.
 21. www.sjp.pwn.pl/filozofia. Pobranie: 25.11.2016.
 22. www.eipa.eu, Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. CAF 2013. Pobranie: 25.11.2016.

Sugerowane cytowanie/Suggested citation

Szczepańska, K. (2016). Związki CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej. W: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 361-377). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.