Publikacje I edycji

Publikacje

Zgłoszone referaty na konferencje, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, wydano w monografii (rozdziały i monografia do pobrania). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych za rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej przyznaje się 5 pkt.

Wybrane teksty na podstawie oceny jakościowej artykułu (rekomendacji recenzentów i decyzji organizatorów) zostały opublikowane w następujących czasopismach: