Regulamin II edycji

Regulamin
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”

§1. Postanowienia ogólne

 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” (dalej zwana Konferencją) odbędzie się w terminie 26-27 października 2017 r.
 2. Organizatorami Konferencji są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki
  i Administracji Publicznej (zwane dalej Organizatorem).
 3. Biuro Konferencji: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, tel. tel.: 12 423 76 05, e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl, koncepcje.uek.krakow.pl.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkami udziału w Konferencji są:
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji w terminie do 15 lipca 2017 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Informacje organizacyjne/Zgłoszenie (http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/zgloszenie/).
  2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie wskazanym przez Organizatora na konto bankowe wskazane przez Organizatora.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji, o którym mowa w §2. ust. 1b Regulaminu to:
  1. Czynny udział w konferencji: 550,00 zł brutto [1]– opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, poczęstunek w trakcie konferencji oraz uroczystej kolacji, imprezy towarzyszące, publikację referatu konferencyjnego (w wypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji), certyfikat uczestnictwa.
  2. Bierny udział w konferencji: 350,00 zł brutto – opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, poczęstunek w trakcie konferencji oraz uroczystej kolacji, imprezy towarzyszące, certyfikat uczestnictwa.
  3. Bilet doktorancki: 200,00 zł brutto – opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, poczęstunek w trakcie konferencji, certyfikat uczestnictwa.
 3. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

[1] W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy bezpłatny bilet na II edycję Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w Krakowie w dniach 14-15 listopada 2017 r. Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie www.oees.pl.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (decyduje data wpływu wraz z potwierdzeniem odbioru) przesłanej na adres Biura Konferencji.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę w 100 %.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 15 września 2017 r. włącznie Organizator zwróci wpłaconą kwotę w 50 %.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie po dniu 15 września 2017 r. koszty nie będą zwracane.

§4. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
  i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 2. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
  w miejscu odbywania się Konferencji.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora.
 3. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie
  z przepisami z Ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacji Konferencji. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Dane uczestników nie są w żadnej formie udostępniane podmiotom trzecim. Działamy zgodnie
  z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204).
 4. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 5. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2017 r.