Regulamin III edycji

Regulamin
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”

§1. Postanowienia ogólne

 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” (dalej zwana Konferencją) odbędzie się w terminie 24-25 listopada 2020 r.
 2. Organizatorami Konferencji są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki
  i Administracji Publicznej (zwane dalej Organizatorem).
 3. Biuro Konferencji: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, tel. tel.: 12 423 76 05, e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl, koncepcje.uek.krakow.pl.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkami udziału w Konferencji są:
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji w terminie do 30 maja 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Informacje organizacyjne/Zgłoszenie (http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/zgloszenie/).
  2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie wskazanym przez Organizatora na konto bankowe wskazane przez Organizatora.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji, o którym mowa w §2. ust. 1b Regulaminu to:
  • 200,00 zł brutto – opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne,publikacja referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji), certyfikat uczestnictwa w konferencji.
 3. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane a materiały zostaną przesłane pocztą.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa uczelni przez Administratora: Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie przy ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, na warunkach określonych w Klauzuli Informacyjnej z którą z którą Uczestnik Konferencji ma obowiązek się zapoznać, w celu zgłoszenia się do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”.
 4. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 5. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.

Klauzula RODO

Jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzamy w celu przyjęcia zgłoszenia oraz Twojego udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” (Konferencja), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz w celu przekazywania Ci informacji o Konferencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych oraz okresie ich przechowywania i przysługujących Ci prawach znajdziesz tutaj w Klauzuli informacyjnej RODO.