Rozdział 17 (2016)

Anna Zienkiewicz, Bartłomiej Bartnik

SPECYFIKA PROCESU BUDŻETOWANIA W JEDNOSTCE SEKTORA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
(THE SPECIFICS OF THE BUDGETING PROCESS IN THE PUBLIC SECTOR’S UNIT. THE PODKARPACKIE PROVINCE CASE)

PDF

Słowa kluczowe
budżetowanie, samorząd, planowanie, efektywność

Keywords
budgeting, local government, planning, efficiency

Streszczenie

Kontekstem prowadzonych rozważań jest szeroko rozumiana efektywność procesów budżetowych w praktyce samorządowej jednostki budżetowej. Celem artykułu jest ocena wdrażania procedur budżetowania zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie województwa podkarpackiego. W rozdzialePDF zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury w przedmiocie opracowania oraz studium przypadku. Uzyskane w następstwie przeprowadzonych badań wyniki dotyczące budżetowania samorządu województwa podkarpackiego skłaniają do postawienia wniosków, że proces budżetowania realizowany w badanym podmiocie w dużym stopniu pokrywa się z procesami budżetowania przedstawianymi w literaturze przedmiotu oraz, że może funkcjonować w sposób efektywny po zakończeniu wdrażania procesu nowego zarządzania publicznego. Odpowiednie budżetowanie w podmiotach działających w ramach sektora samorządowego jako endogeniczny czynnik rozwoju potencjału regionu może wpłynąć na planowanie rozwoju regionalnego, a co za tym idzie rozwoju całego województwa.

Abstract

The context of this research is widely understood the efficiency of budget processes in the practice of local government budget unit. The aim of the article is to assess the implementation of procedures for budgeting in the public finance sector units to example of. In the article, the following test methods: analysis of literature on the development and case study. Obtained as a result of the research results concerning budgeting provincial government Podkarpackie lead to asking the conclusion that the budgeting process carried out in the audited entity largely coincides with the process of budgeting the presented in the literature, and that can function effectively after the implementation process of the new public management. Appropriate budgeting entities operating within the local government sector as an endogenous factor in the development potential of the region can influence the planning of regional development, and hence the development of the whole province.

Literatura/References

 1. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (2000). Rachunkowość zarządcza. Warszawa. PWE.
 2. Horngren Ch., Foster G., Datar S. (2004). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. New Jersey. Prentice Hall.
 3. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2001). Rachunkowość zarządcza. Łódź. Wolters Kluwer Polska.
 4. Jastrzębska M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa. Lex a Wolters Kluwer business.
 5. Kiziukiewicz T. (2009). Rachunkowość zarządcza. Wrocław. Wyd. Ekspert.
 6. Komorowski J. (1997). Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Michałowska K. (2014). Proces budżetowania i jego wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych. Szczecin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66.
 8. Nita B. (2014). Budżetowanie jako instrument sterowania w przedsiębiorstwie. Studia Oeconomica Posnaniensia. vol. 2, no. 5 (266).
 9. Nowak E. (2009). Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Warszawa. PWE.
 10. Nowak E., Nita B. (2007). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kraków. Wolters Kluwer Polska.
 11. Owsiak S. (2002). Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. (w:) S. Owsiak (red.). Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, praca zbior., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 12. Sierak J. (2011). Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt naukowy 107. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 13. Zarzycka E. (2011). Przegląd najnowszych koncepcji zastąpienia tradycyjnego budżetowania operacyjnego w przedsiębiorstwie. Szczecin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32.

Akty prawne

 1. Uchwała NR XXIV/426/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego.
 2. Uchwała NR L/967/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego.
 3. Uchwała NR XVI/263/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego.
 4. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 86/2002/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
 5. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 6. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Sugerowane cytowanie/Suggested citation

Zienkiewicz, A., Bartnik B., (2016). Specyfika procesu budżetowania w jednostce sektora publicznego. W: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 241-257). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.